Αξιολόγηση Μαθησιακής Πορείας

Εκτύπωση PDF
03
Η  επιτυχία του συστήματος μας βασίζεται εξολοκλήρου  στο διαρκή έλεγχο και την αξιολόγηση της
μαθησιακής πορείας.  Αυτό γίνεται με τις συνεχείς επαναλήψεις και τα γραπτά διαγωνίσματα. Οι μαθητές
αξιολογούνται  σε τρεις κύκλους  διαγωνισμάτων για όλα τα μαθήματα, ενώ όσοι έχουν παρακολουθήσει
θερινά μαθήματα σε τέσσερις , δηλαδή ένα σύνολο άνω των τριάντα διαγωνισμάτων, όλα πανελλαδικού
τύπου. Με το πέρας κάθε κύκλου διαγωνισμάτων γίνεται προσαρμογή στο σύστημα επίσημης
μοριοδότησης των πανελλαδικών, ώστε να ελέγχεται ο βαθμός προσέγγισης του προκαθορισμένου
στόχου. Παράλληλα, σε εβδομαδιαία βάση στα πλαίσια του προγράμματος περιλαμβάνεται και η διεξαγωγή
ωριαίου τεστ στα μαθήματα της τρέχουσας εβδομάδας.