1ο Διαγώνισμα Λατινικών

Εκτύπωση PDF

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

EΠΙΜΕΛΕΙΑ :  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac dilucide cum suis locutisunt;……..Sed antiquitatem tibi placere dicis, quod honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vive, ut viri antiqui, sed sic loquere, ut viri aetatis nostrae; atque id quod a C. Caesare scriptum est, habe semper in memoria et in pectore:…

2. Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C.Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit.

3. Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur.

4. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: “ego libenter tibi mea sede cedo”. Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua estCaecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit;…

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω κείμενα.

(Μονάδες 40)

 

2. Α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω συνεκφορές:

mea sede: γενική πτώση ενικού και πληθυντικού αριθμού

hoc dictum: αφαιρετική πτώση του ίδιου αριθμού και

αιτιατική πτώση του άλλου αριθμού

res ipsa: γενική πτώση ενικού αριθμού και δοτική πτώση

πληθυντικού αριθμού

hac re: δοτική πτώση του ίδιου αριθμού και αιτιατική πτώση

του άλλου αριθμού

antiquissimi viri: κλητική πτώση του άλλου αριθμού και αιτιατική

πτώση του ίδιου αριθμού

aetatis nostrae: αφαιρετική πτώση ενικού αριθμού και γενική πτώση

πληθυντικού αριθμού

(Μονάδες 6)

 

Β) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά:

loco: αιτιατική πτώση ενικού και πληθυντικού αριθμού

senatum: δοτική και αφαιρετική πτώση ενικού αριθμού

augur: γενική και αφαιρετική πτώση ενικού αριθμού

pectore: αιτιατική πτώση ενικού και πληθυντικού αριθμού

 (Μονάδες 4)

Γ) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά αντωνυμία και κάθε αντωνυμικό επίθετο:

tibi: γενική και αφαιρετική πτώση πληθυντικού αριθμού στο

ίδιο πρόσωπο

nemo: δοτική πτώση ενικού αριθμού στο ίδιο γένος και αιτιατική

πτώση πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος

solus: γενική και δοτική πτώση ενικού αριθμού στο ίδιο γένος

nostrae: διατηρώντας τον ίδιο αριθμό κτητόρων να γράψετε στην ίδια

πτώση, γένος και αριθμό το β΄ πρόσωπο

iste: γενική και δοτική πτώση του ίδιου αριθμού στο θηλυκό γένος

(Μονάδες 5)

 

Δ) Να γράψετε τους άλλους δύο βαθμούς των παρακάτω επιρρημάτων και επιθέτων (ίδιο γένος, αριθμό, πτώση).

 longa, multum, celerrime, antiquiores,  bona.

(Μονάδες 5)

 

Ε) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

standi: γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή και γενική πτώση πληθυντικού αριθμού μετοχής ενεστώτα αρσενικού γένους

mortua est: απαρέμφατο μέλλοντα και γ΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού υποτακτικής υπερσυντελίκου

occupata: β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού υποτακτικής παρατατικού και απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή

coegerat: σουπίνο και γερουνδιακό

ire: α΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού υποτακτικής μέλλοντα και γ΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού προστακτικής μέλλοντα

audebat: β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού υποτακτικής ενεστώτα, γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού υποτακτικής παρακειμένου και απαρέμφατο μέλλοντα

noluit: β΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού και β΄ πρόσωπο ενικού και πληθυντικού αριθμού οριστικής ενεστώτα

loquere: ίδια έγκλιση, πρόσωπο, αριθμός στο μέλλοντα και γ΄πρόσωπο πληθυντικού αριθμού υποτακτικής παρατατικού

fore:γ΄πληθυντικό  προστακτικής μέλλοντα σε όλα τα πρόσωπα και στους δύο αριθμούς και απαρέμφατο παρακειμένου

factam esse: β΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού προστακτικής ενεστώτα

στην ίδια φωνή και β΄πρόσωπο ενικού αριθμού προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή

(Μονάδες 10)

 

3. Α) Στο κείμενο 3 να βρείτε τον υποθετικό λόγο, να αναγνωρίστε το είδος του και να τον μετατρέψετε, ώστε να δηλώνει υπόθεση δυνατή ή πιθανή για το παρόν και μέλλον.

(Μονάδες 4)

 

Β) Να αναγνωρίσετε το είδος των παρακάτω προτάσεων και τη λειτουργία τους (όπου γίνεται). Να αιτιολογήσετε την εισαγωγή, την έγκλιση και το χρόνο του ρήματος της καθεμιάς:

  • ut sibi paulisper loco cederet
  • dum vixit
  • ut viri aetatis nostrae (loquuntur)
  • Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit.
  • Sulla senatum armatus coegerat.

(Μονάδες 6)

 

Γ) Να συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος κάθε λέξης:

fessa: είναι……………………στο………………………..

tibi: είναι…………………….στο……………………….

multum: είναι……………………στο……………………….

cuius: είναι…………………….στο……………………….

solus: είναι…………………….στο………………………..

augur: είναι…………………….στο………………………..

his: είναι……………………στο………………………..

modesta: είναι……………………στο………………………..

semper: είναι……………………στο……………………….

factam essse: είναι……………………στο………………………..

(Μονάδες 5)

 

Δ) Να γράψετε τις ισοδύναμες εκφορές των:

his

paulo post

(Μονάδες 2)

 

Ε) Να συμπτυχθεί η υπογραμμισμένη πρόταση σε μετοχή:

Mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit.

(Μονάδες 2)

 

Ζ) Να αναπτύξετε σε δευτερεύουσες προτάσεις τις παρακάτω μετοχές:

occupata, interrogatus.

(Μονάδες 2)

 

Η) Να δηλώσετε την απαγόρευση και με τους δύο τρόπους στο β΄πληθυντικό πρόσωπο στην ίδια φωνή:

vixit, iudicaretur.

(Μονάδες 2)

 

Θ) 1. Στις παρακάτω προτάσεις να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

(Μονάδες 2)

2. Στην παρακάτω πρόταση να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική:

…quod a C. Caesare scriptum est…

(Μονάδες 1)

 

Ι) 1. Να μεταφέρετε την παρακάτω πρόταση στον πλάγιο λόγο χρησιμοποιώντας ως εξάρτηση το ρήμα που

δίνεται στην παρένθεση:

Ego libenter tibi mea sede cedo.

(Caecilia puellae dixit…)

 

2. Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane et dilucide cum suis locuti sunt.

Να εξαρτηθεί από τη φράση Cicero narrat.

(Μονάδες 4)

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!!!